Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Zajęcie nieruchomości przez komornika to niekiedy najskuteczniejszy sposób na odzyskanie należności na rzecz wierzyciela. Jeśli dotychczasowe działania nie przynosiły pożądanych efektów, skorzystanie z usług komornika jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Egzekucja z nieruchomości ma miejsce zazwyczaj w przypadku zadłużenia na dużą kwotę. Jak przebiega i ile może trwać?

Zajęcie nieruchomości

Pierwszą czynnością, jakiej podejmuje się komornik, jest zajęcie nieruchomości dłużnika. Nie chodzi tutaj o fizyczne objęcie w posiadanie – w pierwszym etapie egzekucji zajęcie nieruchomości ma charakter formalny. Komornik wystosuje pismo, w którym wezwie dłużnika do uregulowania swoich zobowiązań w ciągu dwóch tygodni. W przeciwnym razie podejmie on kolejne czynności, jakimi są oszacowanie i opis nieruchomości.

Skuteczne doręczenie pisma z wezwaniem do zapłaty jest jednoznaczne ze skutecznością zajęcia nieruchomości. O tej czynności powiadamiany jest również wierzyciel – może to być bank, firma windykacyjna itp.

Sporządzenie opisu i oszacowanie nieruchomości

Jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań we wskazanym przez komornika terminie, następuje drugi etap egzekucji, czyli sporządzenie opisu i oszacowanie nieruchomości. W tym celu komornik legionowo korzysta z opinii biegłego rzeczoznawcy, który oszacuje wartość rynkową nieruchomości i sporządzi operat.

Komornik zobowiązany jest powiadomić o terminie sporządzenia opisu dłużnika oraz wszystkich uczestników. Obwieszczenie o terminie opisu powinno pojawić się w budynku sądu, w lokalu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Opis sporządzony przez rzeczoznawcę może podlegać zaskarżeniu. Może tego dokonać również dłużnik – termin upływa po dwóch tygodniach od dnia przygotowania dokumentu.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Obwieszczenie o licytacji

Trzecim etapem egzekucji jest obwieszczenie o licytacji. Powinno zostać upublicznione co najmniej na dwa tygodnie przez planowanym terminem. Obwieszczenie pojawia się na stronie internetowej sądu, Krajowej Rady Komorniczej, w lokalu organu gminy właściwej dla położenia nieruchomości, a także doręcza się dłużnikowi i urzędowi skarbowemu.

Licytacja, przybicie i przysądzenie własności

Licytacja nieruchomości ma charakter publiczny. W przetargu nie może wziąć udział dłużnik i jego rodzina, komornik oraz osoby o randze urzędowej. Przetarg odbędzie się nawet wówczas, gdy w wyznaczonym terminie stawi się tylko jeden licytant.

Licytacja kończy się przybiciem na rzecz osoby, która zaoferowała za nieruchomość najwyższą cenę. Jeśli w toku licytacji doszło do naruszenia przepisów postępowania, sąd ma prawo odmówić przybicia i wyznaczyć kolejny termin licytacji. Ostatnim etapem egzekucji jest wydanie postanowienia o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie sądu przenosi własność na nabywcę i jest tytułem wykonawczym. Oznacza to, że nowy nabywca zostanie wpisany do księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości nie odbywa się w ścisłych ramach czasowych. Procedura zależy głównie od terminów przed dokonaniem kolejnych czynności.