Wycena nieruchomości - na czym polega?

Wycena nieruchomości jest to, krótko mówiąc, szacowanie jej wartości rynkowej bądź odtworzeniowej. W proces wyceny udział bierze rzeczoznawca majątkowy, który ma odpowiednie uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

Rzeczoznawca majątkowy-uprawnienia

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia rzeczoznawcy musi skończyć studia z zakresu szacowania wartości, odbyć praktykę zawodową oraz ukończyć odpowiednie praktyki zawodowe. Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu państwowego. Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny jest stroną niezależną. Dokumentem, który uzyskamy z procesu wyceny, jest operat szacunkowy.

Wycena nieruchomości - na czym polega?

Operat szacunkowy

 

Krótko mówiąc, w operacie znajdziemy opis stanu prawnego nieruchomości, stanu techniczno-użytkowego oraz stanu otoczenia i zagospodarowania. Do najważniejszych części operatu szacunkowego należ analiza rynku lokalnego, na którego podstawie rzeczoznawca bada ceny transakcyjne bądź stawek czynszu dla danego typu nieruchomości.

 

Wartość rynkowa nieruchomości

 

Jest to wartość najbardziej prawdopodobna do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założenia, że strony umowy są od siebie niezależne. Wartość rynkowa szacowana jest zwykle podejściem dochodowym lub porównawczym. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest, natomiast równa kosztom odtworzenia nieruchomości uwzględniając stopień jej zużycia.

 

Wycena jako wstęp do dalszych postępowań

 

Sporządzona wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego jest początkową fazą i po niej następują dalsze postępowania w zależności od złożoności i rodzaju sprawy. Rodzaj wartości jest ściśle związany z celem, dla którego sporządzany jest operat szacunkowy. Rzeczoznawca określa wartość nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej, negocjacji ceny kupna bądź sprzedaży, przy czym musi określić wartość rynkową dla kwestii spornych między stronami, na przykład podczas podziału majątku. Wycenę zlecają zarówno klienci prywatni jak i instytucje na przykład samorządowe.